Home Co mě čeká akadem. slovník
Akademický slovník PDF Tisk Email
Pátek, 21 Leden 2011 16:50

 

 

absence = nepřítomnost ve výuce, na přednáškách bývá obvykle neomezena, ale záleží to na každém vyučujícím, takže je dobré si to na začátku semestru přesně zjistit

absolvent = osoba, která zakončila nějaké studium

abstrakt = redukovaný text, který v několika větách charakterizuje obsah například seminární práce bez vlastní interpretace a hodnocení,  je výstižný, stručný, jasný, přesný, někdy bývá psaný v cizím jazyce.

akademický senát = samosprávný zastupitelský akademickým orgán, skládá se z pevně daného počtu studentů a pedagogů, jeho členové jsou voleni pravidelně akademickou obcí příslušné částí univerzity na přesně určené funkční období, řídí se příslušnými zákony ČR a vnitřními předpisy univerzit

andragogika = vzdělávání a výchova dospělých, zabývá se člověkem v procesu učení v plné šíři a vzdělávacím procesem komplexně

anglistika = obor zabývající se anglickým jazykem, historií a kulturou anglofonních zemí

anotace = redukovaný text stručně charakterizující obsah například seminární práce a popř. informující o autorovi, zaměření, vědecké nebo umělecké hodnotě dokumentu

antropologie = věda, zabývající se člověkem, lidskými společnostmi, kulturami a lidstvem vůbec, snaží se vytvořit celkový obraz člověka

atestace = může být označením např. pro písemný dokument, osvědčení, potvrzení o provedeném testu neboli atest, atestace jako zkouška je hodnocení odborné způsobilosti některých profesí, kvalifikací - zkouška lékařů a veterinářů.

 

 

 

bakalář = akademický titul zkracovaný „Bc.“, pro umělecké studijní programy používaná varianta bakalář umění „BcA.",  získává jej zpravidla absolvent tří až čtyřletého studia na univerzitě nebo vysoké škole, případně také student, který ukončil studium na vyšší odborné škole oprávněné tento titul ve spolupráci s vysokou školou udělovat


bakalářská práce = ucelená akademická práce studenta tříletého bakalářského studia, vypracování a obhájení je spolu se splněním všech studijních povinností podmínkou pro řádné ukončení bakalářského studia

bloková výuka =  probíhá formou bloků buď jednorázově (v jednom či několika dnech) nebo opakovaně, a to pravidelně či nepravidelně v podobě delších než standardních hodin, může probíhat i o víkendu, formou přednášek i seminářů

bohemistika = obor, který se zabývá českým jazykem a literaturou, v šírším pojetí výraz označuje obor zabývající se českým národem obecně

bonifikace = zvýhodnění, náhrada nebo odškodné, v souvislosti s vysokými školami jde většinou o bonifikaci u přijímacích zkoušek, tj. o body navíc za nadstandardní pracovní či studijní výsledky či zkušenosti.

 CAE = Certificate of Advanced English, jazyková zkouška Cambridge ESOL, je uznávaná prakticky na všech univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa

citace = uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné, musíme uvádět autora myšlenky

CSc. = kandidát věd, uvádí se za jménem a odděluje se čárkami, titul je platný, ale od roku 1998 už není udělován a byl nahrazen titulem PhD., který je mezinárodně uznávaný.

cvičení = hodiny na univerzitách, při kterých si studenti procvičují nové poznatky z předešlých přednášek, slouží k prodiskutování problémů, procvičení příkladů, atp.

 

 

 

D.Sc. = doktor věd; navazuje na tituly CSc., Ph.D., píše se za jménem

dálkové studium = forma studia, kdy studenti chodí do školy např. jedenkrát týdně na odpolední vyučování či konzultace, nemusí se účastnit přednášek a cvičení jako studenti prezenčního studia, kteří do školy chodí obvykle každý den

děkan = vedoucí zaměstnanec fakulty, jmenuje ho a odvolává na návrh akademického senátu fakulty

diplomová práce = rozsáhlejší odborná studie, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro získání vysokoškolského diplomu, obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky

DiS. = dplomovaný specialista, neakademický titul, který svým absolventům udělují vyšší odborné školy a konzervatoře, lze ho nyní získat i na většině vysokých škol po absolvování distančního specializačního studia, v rámci tzv. celoživotního vzdělávání

disciplinární komise = projednává v rámco jednotlivých fakult disciplinární přestupky studentů, má právo navrhnout sankce či v krajním případě doporučit vyloučení studenta ze studia.

disertační práce = závěrečná práce po doktorském studiu, je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce

Doc. = zkratka pro docenta, vědeckou hodnost vysokoškolského pedagoga, vyšší než odborný asistent a nižší než profesor

doktorand = kandidát doktorské hodnosti - doktorandovi, který úspěšně zakončil doktorský studijní program, udělí rektor na návrh děkana akademický titul „doktor“, uváděný za jménem Ph.D

DrSc. = doktor věd,navazuje na titul CSc., píše se za jménem a je oddělován čárkou, titul vydávala ČSAV, nyní platí ale je nahrazován titulem D.Sc

druhé kolo přijímacího řízení = poskytuje uchazečům o studium možnost opravy nezdařeného prvního přijímacího kola na školu nebo vyzkoušení přijímacích testů u jiné školy, univerzity atd., eventuálně jím může být rozuměna druhá část dvoukolového přijímacího řízení, pokud se skládá z písemné a ústní části, je pak 2. kolo ústní částí

dvouoborové studium = forma studia, kdy školy uchazečům doporučí výběr druhého oboru, nebo vypisují některé obory pouze jako součást povinně dvouoborového studia, student potom musí nasbírat dohromady za oba obory tolik kreditů, kolik odpovídá jednooborovému studiu

 

 ECTS kredit
= jednotka zavedená v rámci Evropského kreditního systému (ECTS), 1 kredit by měl v průměru odpovídat asi 30 hodinám studijní zátěže průměrného studenta

ekonomie = věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb, úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo

elektronická přihláška = někdy také označovaná jako „e-přihláška“, lze ji nalézt na stránkách školy, student, mající zájem o studium na určité škole přihlášku vyplní a odešle, většinou je požadováno ji ještě vytisknout a zaslat na adresu školy

Erasmus = díky tomuto projektu můžete určitou dobu studovat v jiné zemi, „European Community Action Scheme for the Mobility of University Students“) je součástí evropského Programu celoživotního učení  a vychází ze snahy Evropského společenství o prohloubení spolupráce mezi školami v rámci členských států EU; smyslem je posílit spolupráci vysokých škol evropského regionu při realizaci vzdělávací politiky v jednotlivých zemích, postupně sbližovat vzdělávací systémy v zemích Evropy a odstraňovat bariéry mezi národy a zeměmi

exmatrikulace = vyřazení absolventa, opakem je imatrikulace, kdy je student naopak nově zapsán do studia

 

 

 


fakulta = základní organizační jednotka vysoké školy v čele s děkanem, která zahrnuje příbuzné obory, fakulty se dále dělí na katedry

FCE = First Certificate of English, nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL, pořádá ji British Council, Britská rada

filologie = obor zabývající se jazykem, literaturou, ústní lidovou slovesností a kulturou nějakého národa prostřednictvím literatury a kulturněhisto­rického kontextu

filosofie = nauka či obor tázající se po smyslu, poznání světa, jeho zákonitostí a existenci člověka v něm, případně i toho, co nás přesahuje

 

 

 

 

gender studies = studium struktur, procesů a principů vytvářejících uspořádání vztahů mezi pohlavími na základě kulturně a společensky vytvořených norem

geodézie = zeměměřictví, vědní a technický obor, který se zabývá měřením, výpočty a zobrazením Země

geologie = přírodovědný obor o vývoji, procesech, materiálním složení a stavbě pevné kůry Země, zaměřuje se také na Zemi jako planetu

germanistika = vědní obor zabývající se vývojem a stavbou jazyka, literaturou, kulturami, historií i současným stavem germánských národů, u nás se jedná především o německou filologii

 

 

 

 

humanitní studia = studia vztahující se k člověku a společnosti – jazykům, literatuře a jiným společenským vědám, nabízí orientaci nejen v aktuálních sociálních, politických i kulturních otázkách společnosti

 

 

 

 

 

 

 

imatrikulace = slavnostní uvedení studenta na vysokoškolskou půdu, po složení slavnostního imatrikulačního slibu se student stává členem akademické obce

index = studijní průkaz sloužící pro záznam zapsaných předmětů, dosažených studijních výsledků a další záznamy, některé školy ho nahrazují elektronickými systémy zápisu známek

informační systém = nebo-li IS - systém sloužící pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat, může mít jak automatizovanou, tak papírovou podobu, každý student k němu obdrží svoje heslo, je významným pomocníkem při studiu, jeho prostřednictvím se přihlašuje do kurzů i ke zkouškám

Ing. = inženýr, akademický titul pro absolventy magisterského studijního programu, vydává se v oborech lesnických, zemědělských, ekonomických, technických a vojenských

Ing.arch. = inženýr architekt, titul plynoucí z absolvování magisterského studijního programu ve stavebních oborech

ISC = Mezinárodní studentský klub (International Student Club) slouží k pomoci zahraničním studentům ze všech mezinárodních programů

ISIC = mezinárodní identifikační průkaz studentů, většina vysokých škol a univerzit v ČR uznala a vystavuje ISIC kartu jako oficiální průkaz studenta univerzity, díky něj můžete využít studentských slev nejen v ČR, ale i ve světě

 

 

 

 

jednokolové přijímací řízení = přijímací řízení, které obsahuje jen jedno, většinou písemné, kolo zkoušek a neexistuje kol více

jednooborové studium = druh studia, při kterém se student zabývá pouze jedním oborem, studenti zpravidla musí dosáhnout 180 kreditů na bakalářském stupni studia a 180 na magisterském

 

 

 

 

kampus = prostor, v němž se vyskytuje univerzita, zpravidla jde o celek několika budov, můžou do něj spadat nejen budovy jednotlivých fakult, ale i koleje, menza apod.

kartografie = vědní disciplína zabývající se tvorbou map, jejich vědeckou i uměleckou hodnotou, zaměřuje se na zobrazení povrchu Země, vesmírných objektů a jevů ve formě kartografického výstupu

katedra = jednotka strukturálního uspořádání univerzit, různé katedry dohromady tvoří fakultu, na některých školách jsou katedry nahrazeny tzv. instituty

kolejná = pověřená osoba, která má na starosti koleje (ubytovací zařízení pro studenty)

kolokvium = druh zkoušky, která zpravidla probíhá formou skupinového zkoušení/diskuse, při němž vyučující ověřuje nejen znalosti studentů, ale i jejich schopnost umět reagovat na názory ostatních

kombinované studium = studium, při němž student navštěvuje školu s nižší frekvencí než při prezenčním studiu, mnohdy probíhá formou blokové výuky, nahradilo tzv. dálkové studium

konzultační hodiny = vyhrazený čas odborníka pro studenty, k probrání (prokonzultování) určitých problémů, otázek, vyučující se studentům věnuje osobně a snaží se jim pomoci

kreditový systém = současný evropský kreditní systém vychází z předpokladu, že jednoroční práce studenta odpovídá šedesáti kreditům, počítá se tedy stejným systémem ve všech zemích EU

 

 

 

laboratorní cvičení = praktická aplikace a výuka získaných poznatků v praxi – především v laboratořích, tento typ výuky je zejména na technicky a přírodovědně zaměřených školách

logistika = věda zabývající se tokem materiálu a informací, zaměřuje se na získání a rozšiřování poznatků o plánování, prognóze, organizaci, kontrole atd.

 

 magisterské navazující studium = navazuje na bakalářské studium a trvá 2 až 3 roky, ukončuje se státní závěrečnou zkouškou, je zaměřen na další prohloubení získaných poznatků na bakalářském stupni

magisterské studium = navazuje přímo na středoškolské vzdělání a trvá 4 až 6 let, je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a jeho úspěšným absolvováním získá student ukončené vysokoškolské vzdělání a titul Mgr.

marketing a managment = studijní obor zabývající se řídícím procesem, metodou a koncepcí obchodní a výrobní politiky firmy, marketing je využíván k řízení podniku podle zákonitostí trhu

MDDr. = doktor zubní medicíny, vydává se v oborech stomatologických

mediální studia = studijní obor zaměřený na znalosti z teorie a dějin médií, kultury, masové komunikace, mediálních účinků, nových médií apod., nabízí také právní a etické základy související s mediální problematikou

medicína = lékařství, souhrn vědeckých disciplín zahrnující vědu o zdraví, stavech a procesech člověka, způsobech a prostředcích léčení a prevence před nemocemi, úzce souvisí s biologií, chemií a fyzikou

menza = vysokoškolská jídelna

mezifakultní studium = probíhá na dvou a více fakultách v rámci jednoho studijního programu, umožňuje lepší propojení mezi jednotlivými oblastmi zájmu studia

mezinárodní vztahy = studijní obor zaměřený na osvojení a prohloubení znalostí z teorie a dějin mezinárodních vztahů, mezinárodních organizací a mezinárodního práva

MgA. = magistr umění, vydává se v oborech uměleckých

Mgr. = magistr, magisterský studijní program, vydává se v oborech humanitních, přírodovědných, právnických, bezpečnostních, farmaceutických a teologických

MUDr. = doktor všeobecné medicíny, po magisterském studijním programu, vydává se v oborech lékařských

MVDr. = doktor veterinární medicíny, plyne ze studia magisterského studijního programu, vydává se v oborech veterinárních a hygienických

 Národní srovnávací zkouška = NSZ, pořádaná společností Scio, na části fakult uznávány jako součást přijímacího řízení, či jej plně nahrazují - více v sekci Přijímačky

normostrana = jedná se o standardizovanou stranu textu, která představuje mezinárodní uznávanou jednotku délky textů, její délka je 1800 znaků včetně mezer, tento rozsah odpovídá 30 řádkům o 60 znacích

nultý ročník = druh přípravného kurzu, je placený, jeho studenti nemají status studenta, někdy bývají předměty z nultého ročníku zpětně uznány v případě přijetí do řádného studia

 


 


obhajoba diplomové práce = prezentace této práce před komisí, její součástí bývá shrnutí výzkumné otázky a závěrů diplomové práce, její úspěšné zvládnutí je podmínkou získání titulu

oborová práce = akademický text kratšího rozsahu než diplomová práce, za jeho napsání nezíská student diplom, většinou bývala podmínkou ukončení studia u dvouoborového studia

odvolání = řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout rozhodnutí, které nenabylo právní moci, může jej podat účastník řízení, kterému nebylo podle jeho názoru plně či částečně vyhověno, lhůta pro podání odvolání je 15 dnů od doručení rozhodnutí

opravný termín = termín, na který je student přihlášek ke zkoušce, nejde-li o jeho první pokus, zpravidla mají studenti k dispozici jeden řádný a jeden či dva opravné termíny

 

 

 


Ph.D. = mezinárodně uznávaný akademický titul, mohou ho získat absolventi doktorského vysokoškolského studia, pokud úspěšně obhájí disertační práci a složí doktorské zkoušky, píše se za jménem

PharmDr. = doktor farmacie, akademický titul, mohou ho získat absolventi farmaceutických fakult, kteří absolvují rigorózní zkoušku

PhDr. = doktor filozofie, akademický titul, který mohou získat absolventi magisterského programu fakult zaměřených humanitně, pedagogicky či společenskovědně, pokud úspěšně složí rigorózní zkoušku a obhájí práci

plagiátorství = vydávání cizích myšlenek za vlastní – tedy opisování, vydávání cizí práce či výsledků výzkumu za vlastní a neuvedení čerpaných zdrojů

politologie = studijní obor zabývající politickými jevy, teorií politiky, zkoumáním mocenských institucí a autorit, politickými ideologiemi, hlavním předmětem zájmu je politická moc a její uplatňování

postgraduál = studium navazující na ukončené vysokoškolské vzdělání, je zde větší důraz na samostatné studium, přípravu na vědeckou činnost a prohloubení získaných znalostí, student působí na katedře jako vyučující nebo vědecký pracovník

postupová zkouška = souborná zkouška z určitého rozsahu studijních materiálů, která je podmínkou pro další studium určitého studijního programu, za její úspěšné absolvování student nezískává diplom, pouze možnost pokračovat ve studiu

povinně volitelný předmět = předmět, který je součástí povinného bloku předmětů, z kterého musí student absolvovat předměty o určité minimální kreditové hodnotě – tj. nemusí absolvovat všechny, ale vybere si podle svého zájmu tak, aby splnil předepsaný počet kreditů

povinný předmět = předmět, jehož absolvování je závazné a nutné pro další studium, včetně předepsaného ukončení  jako je například složení zkoušky, napsání eseje apod.

prerekvizita = předmět či zkouška, která musí být splněna před zapsáním jiného předmětu nebo před možností dalšího studia

přednáška = při přednáškách je od studenta obecně vyžadována menší aktivita, účast bývá většinou dobrovolná, oproti tomu seminář už aktivitu a spolupráci studenta vyžaduje a také účast je povinná

předtermín = termín udaný ještě před pevně stanoveným termínem zkoušky, studenti této možnosti využívají, aby měli více času o zkouškovém období nebo aby si s předstihem vyzkoušeli, jak se látku naučili

prezence = přítomnost, účast žáků, studentů na přednáškách, cvičeních

prezenční studium = dříve denní forma, výuka může probíhat kterýkoliv všední den, student má povinnost navštěvovat povinné semináře, člověk, který studuje VŠ v prezenční formě má status studenta

profesor = na některých SŠ se takto označují a oslovují všichni učitelé dané školy, na VŠ se pod pojmem profesor rozumí nejvyšší vědecký titul vysokoškolského pedagoga, který se nejprve musí stát kandidátem, docentem, o přidělení titulu profesor rozhoduje akreditační komise a vědecká rada dané VŠ, pedagog je vždy profesor pro určitý obor, jmenuje ho prezident

promoce = slavnostní předávání vysokoškolského diplomu úspěšným absolventům VŠ na konci studia

prorektor = zastupuje rektora v určité oblasti, např. prorektor pro studijní záležitosti

prospěchové stipendium = finanční obnos, který je určen nejúspěšnějším studentům dané fakulty – musí splňovat daný průměr prospěchu, který je na každé fakultě jiný

 

 

 

rektor = nejvyšší funkcionář VŠ, jmenuje prorektory, děkany, kvestora, členy vědecké rady a disciplinární komise, jmenuje i odvolává jej prezident republiky na návrh akademického senátu VŠ

rigorózní zkouška = zkouška, kterou musí absolvent magisterského studijního programu složit, aby získal doktorský titul - tzv. malý doktorát, např. PhDr.

RNDr. = doktor přírodních věd, akademický titul, který může získat absolvent magisterského studijního programu na fakultě přírodovědeckého směru po složení rigorózní zkoušky a obhájení práce

 

 

semestr = školní rok na VŠ se stejně jako na SŠ obvykle dělí na dvě poloviny, které se ovšem nenazývají pololetí, ale semestr (obvykle zimní a letní), semestr je ukončen zkouškovým obdobím

seminář = na rozdíl od přednášky vyžaduje větší aktivitu a spolupráci studentů, rozvíjí jejich samostatné myšlení a samostatnou práci

seminární práce = práce, která vzniká v rámci nějakého semináře, mnohdy bývá podmínkou udělení zápočtu či zkoušky, rozsah se liší podle požadavků jednotlivých vyučujících

skripta = základní textová pomůcka pro žáka při vyučování a opora práce učitele

sociální stipendium = peněžní obnos pro studenty v tíživé sociální situaci

státní vysoká škola = české státní vysoké školy jsou policejní a vojenské, spravují je přímo příslušná ministerstva (vnitra a obrany) a nemají právní subjektivitu

státní závěrečná zkouška = souhrnná zkouška, kterou student uzavírá studium, případně je rozložena do několika menších zkoušek v průběhu celého studia, které dohromady tvoří Státní závěrečnou zkoušku - poté, co student úspěšně obhájí diplomovou práci a složí tuto zkoušku, obdrží titul

stipendium = podpora ve formě peněžního obnosu pro studenty a vědce – ke studijním, badatelským či vědeckým účelům, udělováno na základě daných kritérií, existují různé druhy stipendií jako například prospěchové, sociální, ubytovací, doktorské

studijní průkaz = slouží k identifikaci studenta, opravňuje k využívání knihovny, menzy, k získávání studentských slev atd.

studijiní oddělení = pro studenty velmi důležité místo – lze zde získat potvrzení o studiu, informace o studiu, přes studijní oddělení si student může omluvit absenci, řešit případné problémy, které se při studiu mohou vyskytnout, každá fakulta má svoje studijní oddělení

studijní referentka = kontaktní osoba pro studenty ve věcech týkajících se jejich studia, obvykle pracuje na studijním oddělení

 

 

 


Th.D. = doktor teologie, ekvivalent titulu Ph.D., získávají ho absolventi doktorského studijního programu obvykle na teologické fakultě, píše se za jménem

ThDr. = doktor teologie, absolvent magisterského studijního programu, který úspěšně vykoná rigorózní zkoušku, píše se před jménem

 


 


ubytovací stipendium = příspěvek na studium, je vyplácen studentům vysokou školou, na které student prezenčně studuje, pokud zároveň nestuduje nebo neukončil jiné studium a pokud nemá trvalé bydliště ve městě, v němž studuje

ústav = specializované akademické pracoviště, podjednotka katedry či institutu – v rámci katedry může koexistovat několik ústavů

veřejná vysoká škola = jsou zřizovány a rušeny zákonem o veřejných vysokých školách, v České republice je 25 takovýchto škol, jsou financovány především ze státního rozpočtu

volitelný předmět = předmět, který není součástí povinného bloku pro určité studium a student jeho absolvováním neplní žádnou povinnost či podmínku, absolvuje ho čistě ze svého zájmu

všeobecné studijní předpoklady = předpoklady ke studiu na škole bez ohledu na získané znalosti – logické usuzování, cit pro slova, jazyk apod.

 

 

zahraniční studijní pobyt = student má možnost vyjet na studijní pobyt do cizí země, aby získal i jiné zkušenosti než jen z VŠ v ČR, může jet studovat na týden, semestr i rok na jinou univerzitu a v rámci různých programů dostávat stipendium, které pokryje část výdajů za ubytování atd.

zápis do semestru = před začátkem každého semestru je třeba provést tzv. zápis od semestru, konkrétní podmínky zápisu se pro jednotlivé školy liší

zápis předmětů = předměty, které si student zaregistroval, budou nebo nebudou zapsány – podle toho, jestli jsou splněny všechny podmínky, pokud je předmět zapsán, je tím potvrzeno, že ho student může navštěvovat, a po úspěšném ukončení mu za něj budou uznány kredity

zápočet = jedno z možných ukončení předmětu na VŠ - další je zkouška a kolokvium, většinou se hodnotí pouze prošel/neprošel, popř. započteno/ne­započteno, existuje ale i klasifikovaný zápočet, který se hodnotí známkou, pokud je předmět vícesemestrální, bývá nejprve zápočet a až na závěr celého předmětu zkouška

zkouška = způsob ukončení předmětu, je klasifikována známkami - většinou písmeny A-F, přičemž F znamená „neprospěl“, případně známkami 1–4, kde 4 znamená „neprospěl“, může být písemná, ústní, popř. kombinace, před jednotlivým vyučujícím či před celou komisí, student má většinou jeden řádný pokus a dva opravné

 

 

 

 

Aktualizováno Středa, 02 Únor 2011 22:24
 

PODPORUJE NÁS

VZNIK TOHOTO WEBU PODPOŘIL ROMA EDUCATION FUND

STÁŽE, PRAXE, BRIGÁDY

Odkazy na organizace zajišťující zahraniční i tuzemské stáže, nabídky brigád a praxí pro studenty VŠ.
Celý článek...

AKADEMICKÝ SLOVNÍK

Slyšeli jste nějaký výraz z vysokoškolského prostředí a nevíte, co znamená? Akademický slovník vás seznámí s řadou pojmů, se kterými se během studia na VŠ určitě setkáte.